นโยบายการคืนเงิน

ขอเรียนให้ทราบว่า ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินที่ท่านได้ชำระมาตามจำนวนค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อ หากท่านสั่งซื้อสินค้าและบริการ และได้ชำระมัดจำหรือชำระเต็มตามจำนวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ แต่ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าและบริการให้เป็นแบบอื่นให้แทนหากท่านประสงค์จะเปลี่ยน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในวงเงินตามจำนวนที่ท่านได้ชำระเข้ามาเท่านั้น และท่านต้องให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ฉะนั้นโปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและบริการก่อนทำการสั่งซื้อ หรือหากไม่มั่นใจ สามารถติดต่อสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมให้ได้ที่เบอร์ 095-9542355